Wypowiedzenie umowy OC PZU

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC PZU (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Pobierz wniosek i uzupełnij zgodnie z informacjami na polisie OC.
 2. Uzupełniony druk podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do PZU najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić rezygnację.
 4. Bardzo ważną rzeczą jest, aby najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy OC z PZU zakupić nową polisę. Jeśli tego nie zrobisz to za każdy dzień braku OC zostanie naliczona wysoka kara pieniężna!
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@pzu.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: 22 4 102 102
  3. Dostarczenie do dowolnego Oddziału lub Agenta PZU (mapa placówek)
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 18 A
02-676 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC PZU (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w PZU możesz złożyć tylko jeśli to ubezpieczenie było automatycznie przedłużone przez PZU.
 2. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi z polisy OC.
 3. Czytelnie i własnoręcznie podpisz uzupełniony wniosek.
 4. PZU zaleca, aby do wypowiedzenia umowy OC dołączyć kopię polisy zawartej z innym ubezpieczycielem.
 5. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do PZU w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, lecz nie zapomnij o tym, że będziesz musiał opłacić składkę za każdy dzień ubezpieczenia od momentu automatycznego wznowienia polisy.
 6. Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie dostarcz na jeden ze sposobów:
  1. Wyślij skan lub zdjęcie dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@pzu.pl
  2. Wyślij faks na numer: 22 4 102 102
  3. Dostarcz do dowolnego Oddziału lub Agenta PZU (mapa placówek)
  4. Wyślij listem poleconym na adres:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 18 A
02-676 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC PZU (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Pobierz i uzupełnij wniosek swoimi danymi, oraz z otrzymanej od zbywcy pojazdu polisy ubezpieczenia OC w PZU.
 2. Uzupełniony wniosek podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Składając wypowiedzenie umowy OC w PZU powinieneś dołączyć do wniosku kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w PZU po zakupie pojazdu możesz złożyć w dowolnym momencie okresu ubezpieczenia OC. Pamiętaj o tym, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych, co może oznaczać konieczność dopłaty składki.
 5. Dodatkowo pamiętaj, aby w dniu wypowiedzenia umowy z PZU zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Już 1 dzień braku ubezpieczenia OC skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 6. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 7. Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie umowy OC dostarcz w jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@pzu.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: 22 4 102 102
  3. Dostarczenie do dowolnego Oddziału lub Agenta PZU (mapa placówek)
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 18 A
02-676 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w PZU pamiętaj, że musisz tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do PZU osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak PZU zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Dostarczając wypowiedzenie do PZU zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.