Wypowiedzenie umowy OC Link4

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Link4 (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek danymi z polisy ubezpieczenia OC w Link4.
 2. Uzupełniony wniosek podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Link4 najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. Nie zapomnij, aby najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę OC (za brak ochrony OC są naliczane wysokie kary pieniężne).
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Istnieje 3 możliwości dostarczenia wniosku (zawsze podpisz go własnoręcznie):
  1. Wysłanie skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: bok@link4.pl
  2. Osobiste złożenie wypowiedzenia w jednej z placówek Link4 (mapa placówek)
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Link4 (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w Link4 możesz złożyć tylko jeśli to Link4 automatycznie odnowiło Twoje ubezpieczenie OC.
 2. Uzupełnij druk wypowiedzenia odpowiednimi danymi z polisy OC.
 3. Podpisz czytelnie i własnoręcznie uzupełniony wniosek.
 4. Link4 wymaga, aby do wniosku o wypowiedzenie była dołączona kopia nowej polisy OC zawartej z innym ubezpieczycielem.
 5. Wypowiedzenie podwójnej umowy OC możesz dostarczyć do Link4 w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, lecz miej na uwadze, że będziesz musiał opłacić składkę za każdy dzień ubezpieczenia od momentu automatycznego wznowienia polisy do dnia wypowiedzenia. 
 6. Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie dostarcz do Link4 na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: bok@link4.pl
  2. Osobiste złożenie wypowiedzenia w jednej z placówek Link4 (mapa placówek)
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Link4 (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek wymaganymi danymi (będziesz potrzebował informacji z otrzymanej od zbywcy polisy OC).
 2. Uzupełniony druk podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Link4 wymaga dołączenia do wniosku wypowiedzenia umowy OC kopii umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w Link4 po zakupie pojazdu możesz złożyć w dowolnym momencie okresu ubezpieczenia OC. Pamiętaj o tym, że Link4 może dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych, co może oznaczać konieczność dopłaty składki.
 5. Dodatkowo pamiętaj, aby w dniu wypowiedzenia starej umowy z Link4 zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi.
 6. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 7. Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie umowy OC dostarcz do Link4 w jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: bok@link4.pl
  2. Osobiste złożenie wypowiedzenia w jednej z placówek Link4 (mapa placówek)
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Link4 pamiętaj, że musisz tego samego dnia zakupić nowe ubezpieczenie w celu zachowania ciągłości, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do Link4 osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty, a wypowiedzenie jest wiążące.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak Link4 zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.  
 • Dostarczając wypowiedzenie do Link4 zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania e-maila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.